• 03/03/2024

    Kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo: Cơ hội hay thách thức?

    Chúng ta đang sống trong thời đại phát triển của khoa học công nghệ. Trong đó trí tuệ nhân tạo AI đã mang lại một cuộc cách mạng mới trong mọi lĩnh vực. Những điều tưởng chỉ có trong phim về một thế giới tự động hóa nay đã và đang diễn ra. Vậy bên […]

    Xem thêm